Jak Uczymy?

I. Metody nauczania

 • Wykorzystujemy techniki wywodzące się z różnych metod nauczania i łączymy je z tradycyjnym podejściem do nauki.
 • Na zajęciach korzystamy z multimedialnych aplikacji na komputer, telefon lub tablet.
 • Wychodzimy z założenia, że na każdej lekcji musi być czas zarówno na solidną i rzetelną naukę, jak i na prace zespołowe i zabawę.
 • Podstawę naszego nauczania stanowią:

Metoda naturalna

1. Nasze lekcje prowadzone są przede wszystkim w języku angielskim.
2. Dzieci uczą się języka obcego tak, jak uczą się języka ojczystego, czyli w sposób zupełnie niewymuszony i naturalny.
3. Każde słowo i zwrot są powtarzane na wiele różnych sposobów, by zapoznać uczniów z brzmieniem i melodią języka.

Metoda reagowania ciałem (TPR)

1. W czasie naszych zajęć, nowe słowa, zwroty i polecenia demonstrowane są poprzez ruch fizyczny (miming). Ich wprowadzaniu często towarzyszy muzyka.
2. Uczniowie naśladują gesty i mimikę nauczyciela.

Metoda komunikacyjna i metoda dramy

1. Na lekcjach staramy się imitować sytuacje z życia codziennego i przedstawiać je w języku angielskim.
2. Uczniowie czytają dialogi z podziałem na role, odgrywają scenki o różnej tematyce (role plays) i przygotowują inscenizacje teatralne.

Metoda audiolingwalna

1. Dążymy do wykształcenia w uczniach dobrych nawyków językowych i zwalczanie błędów za pomocą wielokrotnego powtarzania tej samej struktury (drilling) i odgrywania scenek dialogowych z jej użyciem.
2. Drilling sprawdza się szczególnie dobrze przy omawianiu nowego materiału leksykalnego i gramatycznego, gdy bardzo ważne jest, by uczniowie utrwalili nowe słowo, wyrażenie lub zdanie w poprawnej formie i brzmieniu.

Metoda audiowizualna

1. Nasze zajęcia bogate są w materiały audiowizualne.
2. Korzystamy z nagrań dźwiękowych: piosenek, rymowanek, audiobooków, audycji radiowych; nagrań filmowych: filmów, seriali, bajek, kreskówek; materiałów ilustrowanych: komiksów, książek, czasopism, albumów; multimedialnych aplikacji na komputer, telefon lub tablet.

Metoda elicytacji

1. W starszych grupach wiekowych, zwłaszcza przy wprowadzaniu nowych zagadnień gramatycznych, nie prezentujemy uczniom gotowych odpowiedzi, lecz dążymy do tego, by oni sami, jedynie naprowadzani przez nauczyciela, dochodzili do właściwych wniosków.
2. Dzięki samodzielnej analizie przykładów i wysnuwaniu własnych hipotez, uczniowie lepiej i na dłużej zapamiętują materiał językowy omawiany na zajęciach.

II. Junior English Expert

 • W naszej szkole wprowadziliśmy autorski system motywacyjny:
 • Na początku semestru uczniowie dostają Achievement Card - Kartę Osiągnięć.
 • Po każdej lekcji, nauczyciel rozdaje naklejki lub stawia pieczątki za aktywny udział w zajęciach.
 • Karty osiągnięć i wyniki uczniów z każdego roku szkolnego są podstawą do zaliczenia przez nich sześciu poziomów kompetencji językowej - Achievement Levels.
 • Po ukończeniu trzech poziomów, uczniowie otrzymują tytuł i odznakę Junior English Expert.
 • Tytuł Senior English Expert zarezerwowany jest dla uczniów, którzy z powodzeniem osiągną szósty poziom zaawansowania.

III. Współpraca z Rodzicami

 • Rozumiemy, że Rodzice są dla dzieci największym autorytetem i wsparciem. Dlatego też bardzo cenimy sobie stały kontakt z Nimi.
 • Na początku roku szkolnego zapraszamy Rodziców na spotkanie z Lektorem.
 • Dwa razy w roku organizujemy dni otwarte.
 • Dwa razy w semestrze Rodzice otrzymują Raporty Osiągnięć swoich dzieci.
 • Lektorzy są w stałym kontakcie mailowym i telefonicznym z Rodzicami uczniów. Staramy się regularnie informować Rodziców o zadaniach domowych, pracach projektowych, testach, szkolnych uroczystościach.